2014-12-08

Organizacja

Na czele Teatru stoi dyrektor, który jednoosobowo kieruje całokształtem działalności Teatru i reprezentuje go na zewnątrz.

 

Podstawową strukturę organizacyjną Teatru tworzą:

• pion dyrektora naczelnego
• pion artystyczny
• pion finansowo-księgowy
• pion techniczny
• komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska podlegle bezpośrednio kierownikom pionów.

Dyrektor, zastępca dyrektora ds. inwestycji, z-ca dyrektora ds. artystycznych, oraz główny księgowy tworzą dyrekcję Teatru, wspólnie odpowiedzialną za realizację celów i zadań statutowych, a w szczególności za właściwą organizację i warunki pracy, współpracę między komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami, koordynację wykonywanych zadań, racjonalne gospodarowanie mieniem Teatru i jego środkami finansowymi oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów.


Strukturę organizacyjną poszczególnych pionów i komórek organizacyjnych określa schemat organizacyjny, będący integralną częścią regulaminu organizacyjnego Teatru.

Załączniki

  Regulamin 3,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Schemat organizacyjny 162,65 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się