2014-12-08

Organizacja

Na czele Teatru stoi dyrektor, który jednoosobowo kieruje całokształtem działalności Teatru i reprezentuje go na zewnątrz.

 

Podstawową strukturę organizacyjną Teatru tworzą:

• pion dyrektora naczelnego
• pion artystyczny
• pion finansowo-księgowy
• pion techniczny
• komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska podlegle bezpośrednio kierownikom pionów.

Dyrektor, zastępca dyrektora ds. inwestycji, z-ca dyrektora ds. artystycznych, oraz główny księgowy tworzą dyrekcję Teatru, wspólnie odpowiedzialną za realizację celów i zadań statutowych, a w szczególności za właściwą organizację i warunki pracy, współpracę między komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami, koordynację wykonywanych zadań, racjonalne gospodarowanie mieniem Teatru i jego środkami finansowymi oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów.


Strukturę organizacyjną poszczególnych pionów i komórek organizacyjnych określa schemat organizacyjny, będący integralną częścią regulaminu organizacyjnego Teatru.

Załączniki

  Regulamin 3,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Schemat organizacyjny 162,65 KB (pdf) szczegóły pobierz