2014-12-08

Zasoby archiwalne

Działalność Teatru Muzycznego w Łodzi dokumentowana jest na bieżąco od 1946 roku. Materiały kompletowane są, w miarę możliwości precyzyjnie, w zależności od zgromadzonych archiwaliów lub bieżących informacji.

 

Z lat 60, 70, 80 znajdują się w archiwum teczki przedstawień, albumy fotograficzne, a także pojedyncze zdjęcia dokumentujące życie Teatru Muzycznego (spotkania z dyrekcją, jubileusze).

 

Nie zawsze zbiór ten jest kompletny, jednak z każdego spektaklu pozostał ślad w dokumentacji biblioteki muzycznej.

 

Technikę archiwizowania dokumentów można określić mianem „teczki”, która powinna zawierać:

• program
• afisz
• plakat
• fotografie z przedstawienia

Dział marketingu w swoich zasobach posiada materiały dotyczące bieżącego repertuaru.

Dział koordynacji pracy artystycznej posiada protokoły – raporty z prób i przedstawień (przechowywane są one 5 lat).

 

Teatr Muzyczny w Łodzi posiada również w swych archiwaliach materiały dotyczące scenografii:

• projekty kostiumów
• projekty scenografii od 1970 r.

Biblioteka muzyczna Teatru zachowała materiały muzyczne pochodzące ze spektakli, które były wystawiane od powstania Teatru Muzycznego w Łodzi.

 

Udostępnianie archiwaliów:
Ze zbiorów korzystają najczęściej studenci, dziennikarze i naukowcy. Ze wszystkich materiałów można korzystać na miejscu, po uprzednim umówieniu się z archiwistą. Wyjątkowo, głównie do celów wystawienniczych i naukowych, materiały archiwalne /fotografie, wypiski z gazet/ są wydawane na zewnątrz po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją Teatru.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się