2015-01-02

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Sprawę dostępu do informacji, których nie udostępniono w BIP regulują artykuły od 13 do 17 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędniej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jego złożenia. Jeżeli informacja nie może zostać udostępniona w przewidywanym prawem terminie zostaną Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia i przewidywanym terminie udostępnienia informacji (nie dłużej niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku).